Reglament del 22

PROCEDIMENT D’ENTRADA I SORTIDA

L’accés al club es fa mitjançant una polsera de proximitat.

L’accés i la sortida del club es fan única i exclusivament pel carrer de Martí i Julià, número 10.

Tenen accés a les instal·lacions del 22 Fitness Club

 • Els seus abonats.
 • Les persones que en fan un ús puntual, pagant l’entrada o amb invitació.

Abonat del 22 Fitness Club

 • L’abonat ha d’aproximar la polsera al lector situat a la recepció del club.

Persones que fan un ús puntual del club:

 • L’accés amb invitació està limitat a 1 ús per persona al mes.
 • Es vendran entrades puntuals sempre que l’aforament del club ho permeti.
 • Per accedir al club s’haurà d’emplenar el formulari d’accés puntual.
 • Les dades personals quedaran registrades per poder mantenir una traçabilitat de les persones que accedeixen al club. Només es farà ús de les dades personals amb finalitat comercial si es marca la casella de consentiment al emplenar la butlleta d’accés.
 • Es podrà gaudir lliurement de la zona aquàtica, la sala de fitness i les sales d’activitats.
 • Un cop abandonat el club no es podrà tornar a entrar amb el mateix tiquet.

PROCESSOS ADMINISTRATIUS

Pagament de quotes

La primera contractació es farà a la recepció del club. Els abonats del 22 Fitness Club pagaran una assegurança anual, que es cobrarà en el moment de l’alta al club.

Els rebuts posteriors seran mensuals i es cobraran el primer dia de cada mes mitjançant rebut bancari.

Cobrament de quotes impagades

La devolució dels rebuts domiciliats ocasionarà la pèrdua de la condició d’abonat. Per tornar a recuperar-la cal pagar els imports pendents, les despeses de devolució i els drets d’inscripció vigents.

Modificacions i baixes

Les notificacions de baixa i les modificacions de les dades bancàries cal presentar les abans del dia 25 del mes anterior. No es farà cap devolució si la baixa es comunica amb posterioritat.

La notificació caldrà fer-la presencialment, o per correu electrònic, de tal manera que la petició quedi enregistrada amb la signatura del sol·licitant, a qui s’enviarà una confirmació de la baixa.

No s’acceptarà cap d’aquestes gestions per via telefònica.

Altres

El club no disposa de pagament en efectiu, posant a disposició dels usuaris altres mètodes de pagament (rebut domiciliat, targeta, bizum, paypal,…)

S’haurà d’abonar el cost de la polsera de proximitat en cas de pèrdua

CLASSES DIRIGIDES DE GRAELLA

 • Passats els primers 10 minuts, no es podrà accedir a l’activitat, per tal de no interrompre la dinàmica de la classe.
 • No es pot sortir d’una classe fins que s’hagi finalitzat, estiraments inclosos.

NORMES GENERALS

La pauta general de comportament serà la d’una utilització adequada de les instal·lacions i el material, de respecte i tolerància envers els treballadors i la resta d’usuaris, i de compliment de les normes generals i específiques que estableix el club, les quals s’han definit amb l’objectiu de garantir el benestar d’usuaris, treballadors i equipament.

La distribució d’espais i vestidors és facultat de la Direcció de l’entitat. Els criteris estan basats en la racionalitat i l’aprofitament adequat dels espais.

Tots els usuaris han de seguir les observacions indicades pel personal del club, que tenen com a fi vetllar pel respecte i garantir un clima de convivència sobre l’ús dels espais esportius i vestidors, els aparells o material. Si, repetidament, les observacions no són ateses, l’usuari serà obligat a abandonar el club.

La Direcció del club es reserva el dret d’admissió.

Es pot accedir al club a partir dels 16 anys.

No és permès oferir ni rebre serveis per part de tècnics aliens al club.

Existeix, a més, una normativa d’higiene, d’acord amb el que estableix la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya pel que fa a instal·lacions esportives, i que contempla també aspectes específics de la nostra entitat.

El 22 Fitness Club disposa d’un pla d’evacuació per a respondre amb la màxima rapidesa a qualsevol situació d’emergència.

Tots els treballadors del 22 Fitness Club coneixen aquest pla d’evacuació per tal de garantir la seguretat de totes les persones que hi ha al club. En el cas que es produeixi una situació d’emergència, els usuaris han de seguir les seves indicacions.

Com a criteri general, a l’interior del club no es pot:

 • Circular sense anar vestit de forma adient.
 • Fumar.
 • Menjar fora de les zones habilitades.
 • Entrar begudes alcohòliques ni drogues, ni sota els efectes d’aquests.
 • Entrar begudes en envàs de vidre.
 • Apropiar-se de béns aliens.

ESPAI AQUÀTIC

No es pot fer ús d’aquest espai si es pateix alguna malaltia infecciosa.

Piscines

És obligatori

 • Dur banyador, sabatilles de goma i casquet de bany. Per qüestions d’higiene, el club no disposa d’aquest material per préstec.
 • Fer servir les dutxes i dutxar-se acuradament. No pot ser emprat però, per a la neteja personal.
 • Respectar els horaris i els carrers destinats als abonats per nedar.
 • No es permet l’entrada a l’espai amb bosses, motxilles ni cap mena de material extern.
 • Seguir les indicacions del personal que assessoren a tots els usuaris sobre el funcionament dels diferents espais i ús del material.
 • Endreçar el material després de fer-lo servir. El material és de tots i per a tots.
 • Fer ús de la toballola dins de la Sauna. Colocar-la entre l’abonat i el banc de fusta.
 • Dutxar-se després de la Sauna per accedir a la Piscina o SPA.

Horari familiar a l’àrea aquàtica
Normativa:

 • L’horari serà dissabte, de 16:00h a 20:00h, i diumenge de 09:00h a 13:00h.
 • A l’horari familiar un abonat/da, major d’edat, podrà entrar amb un màxim de dos infants menors de 12 anys, acreditant segon grau de parentiu (fills o néts).
 • Els infants podran fer ús únicament de l’espai de la piscina gran habilitat, així com de material aquàtic. L’abonat sempre haurà d’estar a l’espai habilitat de la piscina gran amb els infants.
 • Es podrà fer ús de l’spa en cas de tenir nadons de 3 a 24 mesos, sempre respectant que és un espai relaxació per la resta d’usuaris.
 • S’haurà de tenir cura del material i deixar-lo endressat després del seu ús.

Zona de relaxació (sauna i hidromassatge)

És obligatori

 • L’ús de la tovallola a la sauna.
 • Respectar escrupolosament la normativa d’higiene de cada zona.
 • Seguir les recomanacions d’ús: durada, indicacions…
 • Es tracta d’una zona de descans per tant no destorbeu ni molesteu la resta d’usuaris.
 • És facultat exclusiva de l’entitat regular els paràmetres dels diversos

serveis d’aquesta zona.

 • Cal dutxar-se abans i després d’utilitzar cadascun d’aquests espais.

ESPAI D’ESPORT I FITNESS

Sala de fitness

És obligatori

 • Seguir les indicacions dels tècnics de la sala que assessoren a tots els usuaris sobre el funcionament de les màquines i l’ús del material.
 • L’ús de roba i calçat esportiu adients. Es prohibeix l’ús de sabatilles obertes o xancletes.
 • L’ús d’una tovallola per cobrir les màquines, bancs i estores per evitar que el material s’impregni de suor i així mantenir unes condicions higièniques adequades. Cal eixugar les màquines després de fer-les servir.
 • Endreçar el material després de fer-lo servir. És de tots i per a tots.
 • Tenir cura del material evitant moviments bruscos, picant les plaques o deixant caure les peses a terra. Fer servir el material amb mesura i correcció facilita el treball i el benestar de tothom.
 • No es pot entrar en aquest espai amb bosses, motxilles, ni cap mena de material extern. No s’hi pot accedir amb banyador, sense samarreta o mullat.

Sales d’activitats polivalents i spinning

 • S’hi pot accedir sempre que hi hagi una activitat programada.
 • Cal portar tovallola, calçat i roba adients, i es recomana portar aigua.
 • És imprescindible ser puntual a l’inici de l’activitat per minimitzar el risc de lesions i no distorsionar el funcionament de la classe. El tècnic pot impedir l’accés una vegada ha començat l’activitat, per motius tant d’aforament com de manca de puntualitat.
 • No es pot entrar a aquest espai amb bosses, motxilles, cascs ni cap mena de material extern.

VESTIDORS

El club disposa dels següents vestidors:

Vestidors d’abonats

Estan distribuïts en espais masculí i femení, i el seu ús és exclusiu per a abonats i usuaris d’entrada puntual.

 • No està permès canviar-se de roba ni deixar les bosses en altres espais que no siguin els vestidors.
 • No s’hi permet afaitar-se, depilar-se, tallar-se les ungles o dur a terme activitats que comportin molèsties a la resta d’usuaris.

ARMARIETS

 • Tots els vestidors disposen d’armariets.
 • Cal guardar totes les pertinences dins de l’armari durant la utilització del club, fins i tot quan estem a la zona de dutxes.
 • Per la vostra seguretat, no dispositiu objectes de valor dins l’armariet.
 • El sistema de tancament és mitjançant la polsera de proximitat.
 • En marxar del club cal deixar l’armari buit i sense cadenat per permetre’n l’ús a d’altres abonats. En cas contrari el personal del club es veurà obligat a buidar l’armariet.
 • El club disposa d’armariets de lloguer pels abonats.

PÈRDUA D’OBJECTES PERSONALS

 • El club no es fa responsable de la pèrdua dels objectes personals. Es prega tenir cura de les pertinences personals.
 • Els objectes personals trobats dins del club estaran a disposició dels abonats a la zona d’Atenció al Públic durant un termini de 15 dies. Passat aquest període es lliuraran a una institució benèfica pel seu aprofitament.
 • El centre no guardarà objectes d’higiene personal, com xampú, gel de bany o cremes, ni pintes, raspalls de dents, etc. Tampoc es guardarà roba interior.

SOLÀRIUM

 • El club disposa d’un solàrium.
 • No es pot entrar al solàrium amb menjar ni ampolles de vidre.
 • No és permès fumar.
 • Procureu mantenir silenci per no molestar la resta d’usuaris i mantingueu els espais nets.

 

Per a un millor funcionament del club us agrairíem que:

 • Respecteu l’entorn: tant la intimitat dels altres com l’espai que ocupeu.
 • Llenceu els envasos buits a les escombraries.
 • Deixeu l’espai que heu ocupat com us agradaria trobar-lo.
 • En tots els casos cal ser respectuosos. Parlar massa alt o fer soroll produirà molèsties i manca de concentració en els altres i en vosaltres mateixos.
 • Mantingueu net i en bones condicions el club
 • Si detecteu algun desperfecte en el centre comuniqueu-ho a recepció.

 

Moltes gràcies, la vostra col·laboració, és bàsica per al bon funcionament del 22 Fitness Club